Uitbreiding ZHD Stevedores in Dordrecht

ZHD in the media

22 november 2022

ZHD Stevedores (ZHD) ontwikkelt de bestaande Hometerminal (aan de Van Leeuwenhoekweg) en heeft een vergunningaanvraag ingediend om het Prins Willem Alexander-terrein (PWA-terminal) in gebruik te nemen.

Wat houden de plannen in?

ZHD heeft een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning ingediend. Deze vergunning heeft betrekking op de bestaande activiteiten op onze hometerminal aan de ’s-Gravendeelsedijk te Dordrecht en het in gebruik nemen van de PWA-terminal aan de Pieter Hoebeeweg, eveneens gelegen in het zeehavengebied van Dordrecht. Met deze uitbreiding kan ZHD voorzien in noodzakelijke extra ruimte voor opslag van goederen. Daardoor ontstaat er ook, wanneer de PWA-terminal in gebruik is genomen, ruimte om op de bestaande terminal efficiënter te kunnen werken.

Eén nieuwe overzichtelijke vergunning voor de bestaande en de nieuwe terminal

De laatste algehele herziening van onze huidige vergunning dateert van meer dan 10 jaar geleden. In de loop der jaren zijn hierop diverse aanpassingen verricht. Met deze vergunningaanvraag komen al deze losse deelvergunningen te vervallen en ontstaat er weer één overzichtelijke vergunning waarin dan alle deelvergunningen eveneens zijn opgenomen.

Wijziging van het bestemmingsplan

Voor het in gebruik kunnen nemen van de PWA-terminal dient het bestemmingsplan te worden aangepast op het aspect geluid. Er komt niet meer geluid, maar het geluid wordt anders verdeeld op het industrieterrein. Het bestemmingsplan regelt deze geluidsverdeling en moet daarom worden aangepast. Nadat het college hierop een besluit heeft genomen komt het plan ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingebracht. Dit zal eind 2022 zijn.

Uitgifte PWA-terminal aan ZHD na verlenen revisievergunning

Ook de nieuwe revisievergunning komt nog ter inzage, en ook daarop kunnen zienswijzen worden ingebracht bij de Omgevingsdienst. Zodra de vergunning is verleend kan, medio 2023, de overdracht van de PWA-terminal door Havenbedrijf Rotterdam aan ZHD plaatsvinden. Daarna zal de gefaseerde inrichting en ingebruikname van het terrein starten. Die inrichtingsplannen is ZHD momenteel concreet aan het voorbereiden.

Wat betekenen de plannen voor de omgeving?

De activiteiten en dienstverlening die ZHD voor haar klanten uitvoert blijven hetzelfde. Er komt door de PWA-terminal wel extra ruimte voor de opslag van goederen. Dat vertaalt zich vooral in het efficiënter kunnen gebruiken van de terreinen.

Om het geluid naar de omgeving zo goed mogelijk te beheersen worden op beide terminals diverse extra geluidsschermen geplaatst. Het geluidsscherm langs de Van Leeuwenhoekweg/Mijlweg zal tevens dienen als afscherming van stof, en zal het visuele aanzicht van de terminal verbeteren. Deze wand wordt voorzien van beplanting.

Informeren van omwonenden

Om onze plannen toe te lichten heeft ZHD op 11 november 2021 een bewonersavond georganiseerd. Deze vond plaats in Meeting House in het centrum van Dordrecht. Er waren bewoners en geïnteresseerden aanwezig uit zowel Zwijndrecht als Dordrecht. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting op de plannen gegeven en konden de aanwezigen vragen stellen en opmerkingen maken.

Op de bewonersavond waren ook medewerkers van Gemeente Dordrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) aanwezig. ZHD, OZHZ, gemeente en bewoners hebben gesproken over diverse onderwerpen waaronder geluid. ZHD heeft vervolgens op enkele punten zijn werkwijze direct aangepast om de impact van werkzaamheden op bewoners te verkleinen. Van de informatieavond is een verslag gemaakt, dat aan de Gemeente is gestuurd. Het verslag is bij de stukken voor de wijziging van het bestemmingsplan gevoegd.

Heeft u vragen over de vergunningsaanvraag of over de werkzaamheden van ZHD stuurt u ons dan een mail naar akerkhoven@zhd.nl onder vermelding van “Ontwikkelingen ZHD”.